Kvalita vnitřního prostředí

Alias: hygienické předpisy

Kvalita vnitřního prostředí je dána hygienickými předpisy, kterých je ale v České republice platných několik (pro stavby různého účelu) a mnohdy nejsou jednotné. Pro rodinné a bytové domy je závazná především vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, která stanovuje:

  • Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami.
  • Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty.
  • V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami.
  • V pobytových místnostech musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý (CO2), jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1.500 ppm.
  • V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.

Hygienické požadavky jsou nadřazené hlediskům úspory energie. Kvalita vzduchu musí být zajištěna vždy, i za cenu vyšších energetických nároků.

Naše zdraví je výrazně ovlivněné prostředím, ve kterém se nacházíme. Setkáváme se zde s mnoha faktory, které mají na naši tělesnou schránku i psychiku značný vliv a mohou být zdrojem zdravotních potíží, ať současných nebo se postupně vyvíjejících. Světová zdravotnická organizace v roce 1984 zveřejnila studii, že až 30% lidí na celém světě trpí syndromem nemocných budov, v roce 2002 postižených bylo až 60%.

Důležitou roli ve vnitřním prostředí hraje teplota, vlhkost a kvalita vzduchu, který dýcháme. Nevyhovující parametry mají za následek výskyt plísní, dřevokazných škůdců a dalších alergenů. Dalším faktorem, který se negativně podepisuje na našem zdraví (psychickém stavu), je nadměrný hluk a nevhodná intenzita osvětlení.

V uzavřeném prostoru člověk vnímá pocitově především teplotu a následně intenzitu světla. Nežádoucí škodliviny v ovzduší a nadměrný hluk jsou až druhotným znakem nepohodlí. Zvýšený výskyt škodlivin se však dříve či později projeví na našem zdraví.


Mohlo by vás také zajímat: