Oxidy dusíku

Alias: NOx

Oxidy dusíku jsou hlavními sloučeninami znečišťující ovzduší. Označují se značkou NOX a patří k nim oxid dusný (N2O), dusnatý (NO), dusičitý (NO2) a dusičný (N2O5). Oxidy dusíku se podílejí na globálním oteplování i kyselých deštích, spolu s těkavými organickými látkami a ultrafialovým zářením se podílejí na vzniku přízemního ozónu.

Zdrojem NOx je především doprava – spalovací motory, pak následují velké zdroje tepla a elektrárny. Zdrojem v interiéru je hlavně kouření, v menší míře plynové spotřebiče.

Dlouhodobý pobyt v ovzduší i s nižšími hladinami oxidů dusíku (zvlášť oxidu dusičitého) má za následek dráždění sliznic dolních cest dýchacích. Projevem otravy je pálení očí, pokles krevního tlaku, bolesti hlavy a dýchací potíže. Chronické otravy se mohou projevovat kazivostí zubů, záněty spojivek atd.