Rozúčtování tepla a vody nemusí být tvrdý oříšek

Vlastníte dům s více byty a hledáte někoho, kdo by vám pomohl s rozúčtováním nákladů za služby? Nebo jste nájemce nebo vlastník bytové jednotky, ale máte pocit, že by se s vašimi penězi mohlo lépe hospodařit? Svěřte správu domu odborníkům.

Koncem loňského roku probíhaly v médiích bouřlivé diskuze v souvislosti s novými předpisy na rozúčtování nákladů za teplo. I na mne se obrátilo několik vlastníků domů, jak že to tedy bude.

Pokud není ve vašem domě odborník, který sleduje legislativu související s bydlením, má zkušenosti s účetnictvím, rozúčtováním služeb a všemi dalšími souvislostmi, doporučuji najmout odborníka. Ideálně takového, který vám pomůže nastavit vše tak, abyste neplatili zbytečné peníze za dodané služby, sledoval za vás termíny odečtů a výměn vodoměrů nebo poměrových měřičů tepla. Ideálně takového, abyste se nemuseli o nic starat.

V Brně je to společnost THERA Energo. Pro své klienty zajistí měření a rozúčtování nákladů na tepelnou energii, spotřebovanou vodu a případně dalších komodit (elektřina, úklid společných prostor, servis výtahů atd.) podle potřeb a přání klientů. Razí proklientský přístup, nabízí tedy možnost zajistit všechny služby s touto problematikou související. Klienty společnosti jsou bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, správci bytových domů, městské části, majitelé vícebytových rodinných domů, vlastníci domů (jinými slovy – veškeré formy vlastnictví bytových jednotek).

Sešla jsem se s vedením společnosti a obchodní zástupkyní Ninou Kurotovou, abychom si povykládaly, jaké jsou trendy v měření spotřeb energií a jaké služby by mohli klienti – tedy majitelé bytových domů – ve svůj prospěch využívat.

Měření tepelné energie indikátory

Legislativa nařizuje měření spotřeby tepla v každé bytové jednotce. Povinností vlastníka stavby je instalace indikátorů rozdělovačů topných nákladů (zkratka IRTN), laicky řečeno „poměrových měřičů”. Existují výjimky – o těch bude řeč v další kapitole.

V médiích je hodně propíraná nová vyhláška o rozúčtování tepla. Většinou je přijímaná negativně. Můžete vy svým zákazníkům nějak pomoci, aby jejich dům fungoval úsporně? Bude i nadále platit, že byty na kraji dispozice uplatní koeficient, který zohlední polohu bytu v domě?

THERA Energo: „V současné době je již většina objektů zateplená a má vyměněná okna. K dalším úsporám může dojít správným vyvážením topné soustavy a úsporným chováním samotných uživatelů, kdy lidé rozumně regulují teplotu pomocí termostatického ventilu a hlavice. Lidé, kteří však šetří extrémně a odebírají teplo sousedům prostupem tepla přes stěny, však nyní budou platit více. Zohlednění polohy s větší teplotní náročností zůstalo i v nové vyhlášce samozřejmě zachováno.”

Poznámka: Na svém rozúčtování stále najdete koeficienty, které se k danému radiátoru vztahují (na vzorovém rozúčtování v tabulce ve spodní části – Měřidla a odečty ve sloupci Redukce).

Příklad rozúčtování služeb (Zdroj: THERA Energo)

Příklad rozúčtování služeb (Zdroj: THERA Energo)

Jaké indikátory dnes do bytů montujete?

THERA Energo: „Vzhledem k tomu, že nejvíce našich zákazníků jsou zákazníci z panelákových bytů, nejvíce instalujeme poměrové indikátory s dálkovým odečtem dat, výjimečně si zástupci bytových domů přejí i nadále poměrové indikátory s vizuálním odečtem dat.”

Má indikátor s dálkovým odečtem nějaké výhody?

THERA Energo: „Výhodou dálkového odečtu je zamezení případné chyby při zápisu odečtené hodnoty a následného přepisu do programu. Především ale není nutná přítomnost uživatele bytu v termínu provádění odečtů (například si nemusí brát volno ze zaměstnání). Další výhodou je, že při dálkovém odečtu získáme více informací (celoroční spotřeba i stavy měřidel ke každému měsíci).“

Jak prakticky probíhá dálkový odečet? Pracovník vaší firmy přijde do domu nebo odečítáte přímo z vašeho sídla?

THERA Energo: „Naši pracovníci přijedou k domu a hodnoty z indikátorů si stáhnou do odečítacího zařízení. U objektů vyšších než 5 pater a v případě nepříznivého počasí (déšť a mráz) vstoupí do domu a odečty provedou ze společných prostor.
Momentálně naše společnost vyvíjí software, který bude umožňovat vzdálenou komunikaci mezi serverem umístěným v sídle naší společnosti a sběrnicemi instalovanými v objektu, jenž budou shromažďovat stavy z jednotlivých rozdělovačů topných nákladů a rádiových vodoměrů, případně i dalších zařízení.”

Má klient nějakou zpětnou vazbu, že dálkový odečet z vaší strany proběhl v pořádku? Po návštěvě pracovníka, který zapíše čísla na papír, si tato čísla můžeme ihned zkontrolovat.

THERA Energo: „U indikátorů rozdělovačů topných nákladů si uživatel bytu může spotřebu kdykoliv sám kontrolovat, naprostá většina indikátorů na displeji zobrazuje mimo jiných údajů vždy údaj o aktuální spotřebě a spotřebu za minulé zúčtovací období (tato spotřeba je v měřiči uložena a je možné ji na displeji zkontrolovat celý následující rok). Uživatel bytu si může tedy odečet zjistit hned od 1. ledna nového roku nebo až při rozúčtování, kdy si údaje na displeji zkontroluje s hodnotami použitými při výpočtu (tyto hodnoty jsou uvedené v rozúčtování nákladů).”

Na starších indikátorech jsou tlačítka. Může jejich mačkáním dojít k poškození přístroje nebo přenastavení?

THERA Energo: „Pokud je na indikátoru nějaké tlačítko, slouží k vyvolání různých informací na displeji (aktuální spotřeba, spotřeba za minulý měsíc, případně několik měsíců zpět, spotřeba za minulé období, apod.). V žádném případě si jím uživatel nemůže indikátor poškodit nebo přenastavit.”

Pokud by se pokusil uživatel bytu nějak zasáhnout do měřiče, dovíte se to i při dálkovém odečtu, kdy se pracovník vaší firmy fyzicky nepodívá na přístroj?

THERA Energo: „Indikátory, měřiče tepla i vodoměry jsou zajištěny plombou. Manipulace není možná bez poškození této plomby. Vedle toho má při odečtu indikátor nebo vodoměr chybovou hlášku s datem vzniku této chyby. Pokud se takováto hláška objeví, informujeme vždy správce objektu a provádí se fyzická kontrola přístroje v bytové jednotce.”

Poznámka: Manipulace je protiprávní a tedy by se tyto případy řešily právní cestou.

Jak často je nutné měnit indikátory rozdělovačů topných nákladů?

THERA Energo: „Životnost indikátorů je dána životností vestavěné baterie. Většina výrobců garantuje desetiletou životnost. Po této době je nutné indikátor nahradit novým produktem.”

Pokud mám v domě namontované měřiče od vaší firmy, znamená to i nějaké následné služby, například odečty spotřeby?

THERA Energo: „Zákazníkům nabízíme službu zajištující rozúčtování nákladů na tepelnou energii k vytápění a ohřevu teplé vody, studené vody a dalších komodit. S tím souvisí samozřejmě i zajištění odečtů těchto zařízení.”

Indikátor rozdělovačů topných nákladů (dálkový odečet)

Indikátor rozdělovačů topných nákladů (dálkový odečet)

Speciální způsoby měření tepla

V domech, kde jednotlivé byty mají jeden vstup a jeden výstup topného potrubí (tzv. etážové soustavy) je nutné místo indikátorů používat speciální měřiče tepla – kalorimetry, což jsou absolutní měřiče tepla. Naměřené hodnoty již nejsou v jednotkách, které slouží k poměrovému vyhodnocení spotřeby, ale v gigaJoulech (GJ), tedy již konečná spotřeba. U těchto staveb je legislativně nařízené použití právě kalorimetrů.

Jak poznám, jestli potřebuji indikátory rozdělovačů topných nákladů nebo kalorimetr?

Laik to pozná jednoduše tak, že se podívá na potrubí, které přichází k jednotlivým radiátorům. Pokud je každý radiátor napojený na samostatné svislé potrubí, které přivádí teplo do bytů nad sebou, musíte mít radiátory s indikátory. Pokud do vašeho bytu vede jedno potrubí a zásobuje teplem všechna otopná tělesa a opět jedno potrubí odchází, indikátory mít dle platné legislativy nesmíte, ale na přívodní a odvodní potrubí vám technik namontuje kalorimetr.

Ukázka kalorimetru pro bytové účely.

Ukázka kalorimetru pro bytové účely.

Spotřeba vody

Dalšími produkty, které měří energie, jsou vodoměry. V některých stavbách je stále jeden domovní vodoměr a dochází k rozpočítávání nákladů podle počtu osob K objektivnímu měření spotřeby vody však slouží bytové vodoměry.

Jaké typy vodoměrů se dnes používají?

THERA Energo: „V dnešní době jsou nejvíce požadované mechanické vodoměry s namontovaným radiomodulem, který umožní dálkový přenos odečtených dat. Vzhledem na schopnost radiového modulu ukládat údaje o spotřebě za každý měsíc (a tím odhalit i případnou manipulaci nebo únik vody) je tento typ vodoměrů nejvhodnějším řešením z hlediska praktického i ekonomického. Stejně jako u indikátorů je však možnost instalovat i vodoměry s vizuálním odečtem.

Kromě mechanických vodoměrů je možnost instalovat také vodoměry ultrazvukové, které představují nejmodernější způsob měření a také odečtu a přenosu dat. Tyto vodoměry neobsahují pohyblivé mechanické součástky, a proto se vlivem nečistot ve vodě nezanáší a udrží si správnou funkčnost po celou dobu životnosti. Jejich výhodou je také digitální displej, na kterém lze sledovat různé hodnoty (aktuální spotřeba, spotřeba za minulý rok, upozornění na dlouhodobý minimální průtok nebo zpětný tok) a možnost vizuálního i dálkového odečtu. Vodoměry mají baterii s životností až 16 let, proto není nutné je každých 5 let vyměňovat, stačí je pouze nechat ověřit.”

Jak často je nutné měnit vodoměry?

THERA Energo: „Vodoměry musíte vyměnit nebo nechat zkalibrovat a ocejchovat po 5 letech – je to dáno legislativou.”

Platí i u vodoměrů, že si uživatel může zkontrolovat hodnoty, které najde na svém rozúčtování?

THERA Energo: „U vodoměrů s dálkovým odečtem je situace poněkud jiná. Číselník zde ukazuje pouze aktuální stav. V případě, že si uživatel bytu chce kontrolovat odečet na vodoměru, je potřeba si opsat stav na vodoměru k 1. lednu.”

Příklady bytových vodoměrů - vlevo digitální ultrazvukový, vpravo mechanický s dálkovým odečtem.

Příklady bytových vodoměrů – vlevo digitální ultrazvukový, vpravo mechanický s dálkovým odečtem.

Nejen odečty měřidel a rozúčtování

Jaké další služby nabízíte svým klientům?

THERA Energo: „Vedle služeb spojených s odečty a rozúčtováním měřidel pro naše zákazníky nabízíme instalaci a výměnu bytových vodoměrů, měřičů tepla a termoregulačních ventilů realizujeme i zakázky většího rozsahu, jako třeba hydraulické vyvážení topných soustav, které je potřebné po výměně otopných těles a termoregulačních ventilů, nebo kompletní rekonstrukce otopných celků. Tyto služby poskytujeme jako zakázku „na klíč“, kdy v objektu zajistíme všechny dílčí procesy od prohlídky objektu, přes projektovou dokumentaci, až po samotnou realizaci. Samozřejmostí je osobní schůzka, poradenství a úvodní nabídka zdarma.

Ve všech oblastech měření a rozúčtování nákladů se snažíme poskytnout klientům komplexní spektrum služeb tak, aby dostávali všechny potřebné informace z jednoho zdroje. Kromě zmíněné služby odečtů a rozdělování nákladů samozřejmě hlídáme funkčnost měřidel, jejich životnost a upozorňujeme klienta, pokud je potřebné tyto vyměnit, nebo ověřit. Součástí našich dlouhodobých služeb jsou i servisní zásahy vodoměrů a měřičů tepla, ať už se jedná o podezření na sníženou funkčnost nebo opětovnou instalaci po rekonstrukci bytu.

Jsme si vědomi toho, že v dnešní době je při jakékoliv spolupráci důležitá flexibilita, a proto jsme připraveni pomoci našim klientům i s nestandardními požadavky a snažíme se nalézt nejvhodnější řešení dané situace.”

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu Artav

Rozhodli jste se, že již nadále nechcete rozúčtovávat spotřebu energií „svépomocí” a nevíte, na kterou společnost se obrátit? Pomocníkem pro výběr vhodného partnera může být Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu Artav. Členství v ní není povinné, nicméně může být zárukou, že oslovená společnost bude odborníkem ve svém oboru. Členové asociace se pravidelně vzdělávají, sledují novinky na trhu, sdílí mezi sebou zkušenosti.


Mohlo by vás také zajímat

Komentáře

Jeden komentář: “Rozúčtování tepla a vody nemusí být tvrdý oříšek”

  1. Hana napsal:

    Dobrý den, nám teda pomohla výměna vodoměru a jsme s ním naprosto spokojeny.