Hasicí přístroj

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.

Podle typu náplně jsou hasicí přístroje:

  • pěnové (použití: pevné hořlavé látky, benzín, nafta, minerální oleje a tuky)
  • vodní (použití: papír, dřevo a další pevné hořlavé látky, alkoholy)
  • práškové (použití: elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, benzín, nafta, oleje, pevné materiály, počítače, televizory a další elektronika)
  • sněhové (CO2) (použití: elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny a kapaliny, jemná mechanika a elektronické zařízení)
  • halotronové (dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek)

Podle druhu hořlavé látky se dělí hasicí přístroje do tříd:

  • A – hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím
  • B – hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí
  • C – hoření plynných látek hořících plamenem
  • D – hoření lehkých alkalických kovů
  • F – hoření jedlých olejů a tuků

Do domácnosti doporučujeme použít přenosný práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální – dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Umísťují se v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru. Přenosné přístroje se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť byla nejvýše 1,5 m nad zemí, přístroje umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu. Správné použití hasicího přístroje je graficky znázorněno na každém přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.

Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.

1.7.2008 nabyla účinnosti Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanovuje požadavky pro navrhování a provádění nových staveb. Stavebníci, kterým bylo vydáno stavební povolení po tomto datu, musejí nové či rekonstruované domy nebo byty povinně vybavit hlásičem požáru a přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento hasicí přístroj je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru).

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje